Mediation als Management Tool

Zomertijd. Reflectietijd. Hoe hebben we arbeidsconflicten tot dusver opgelost? Inslikken, duiken, opkroppen, ontploffen en weer doorgaan? Druk opvoeren, verbetertrajecten, verzuim? Kan dat anders?

Mediation wint terrein

Bij een arbeidsconflict stokt meestal “het goede gesprek” tussen werkgever en werknemer. En dan? Te lang laten “voortsudderen” van het conflict getuigt niet van goed werkgeverschap, zo oordeelde recentelijk de rechter. Ook talmen met het inzetten van mediation valt niet in goede aarde.

Goed om te weten

Komt het tot een procedure dan neemt de rechter in aanmerking of mediation werd ingezet. De rechter rekent onder omstandigheden zowel de werkgever…


Letselschade en re-integratie: een onderbelicht duo

Werk

Werk is van doorslaggevend belang voor de mentale en fysieke gezondheid. Werk geeft zin en structuur, en draagt aantoonbaar bij aan de gezondheid en het geluk van mensen, aldus hoogleraar Lex Burdorf.[1] Na doorgemaakte ziekte blijkt re-integratie tot een spectaculaire verbetering van de algehele gezondheid te leiden.

Adequate re-integratie in de letselschade loont.

Uit onderzoek door het Impact centre van Erasmus University Rotterdam blijkt dat vroegtijdige en adequate re-integratie interventie leidt tot een gemiddelde loonwaardestijging van bijna een derde.[2] Dat scheelt een slok op een borrel voor een van de grootste schadeposten bij…


Doorbreking van de geheimhouding van de mediation

Voorzieningenrechter in Arnhem moest zich uitlaten over de gevolgen van de doorbreking van de geheimhoudingsverplichtingen zoals afgesproken in een mediationovereenkomst. Dit is wat de Rechtbank ervan vond.

De afspraak

In een mediationovereenkomst wordt standaard tussen partijen overeengekomen dat geheimhouding zal worden betracht ter zake van al hetgeen in de mediation nieuw ter tafel komt.

De geheimhouding vormt een van de 3 belangrijke pijlers van mediation.

Geheimhouding waarborgt dat partijen veilig en zonder voorbehoud in een mediation van gedachten kunnen wisselen over mogelijke oplossingen, zonder daarmee elders te worden geconfronteerd, bijvoorbeeld in juridische procedures.


Vaak zijn conflicten in organisaties eerder latent dan tastbaar aanwezig. Ze zijn lastig aanwijsbaar en benoembaar. Ze leveren onnodige werkstress. Energie lekt weg.

Veel organisaties zijn allergisch voor conflict. Lastig, geen zin in. Herkenbaar voor u als ondernemer, werkgever, leidinggevende?

Werkstress en ziekteverzuim

Hoge werkstress en conflict gaan vaak hand in hand. Een derde van het ziekteverzuim in Nederland is het gevolg van werk gerelateerde psychische klachten. HR-professionals zien in 33 procent van de gevallen het risico op te hoge werkstress al vroeg aankomen. Dat blijkt uit onderzoek dat Arbo Unie enige tijd geleden deed onder Human Resource Managers.

Bekijk…


Oerconflict en mediation

Oerconflict? Hoe conflictvaardig bent u als het erop aankomt?

Een zg. “oerconflict” is een klassiek “machtsconflict”. Een “Hoog”- “Laag” conflict. Bijvoorbeeld een conflict tussen werknemers uit een hoge en lagere laag van een organisatie. een leidinggevende wil sturen en controleren. De werknemer wil dingen liever zelf bepalen. Hoe lost u dat op?

Relatie en inhoud

We beschouwen een vruchtbare samenwerking in relaties en teams als onontbeerlijk. En als vanzelfsprekend. Maar wat als die samenwerking niet verloopt zoals gedacht? Als er verschillen van mening optreden? Dan geldt: scheid inhoud van relatie, en werk aan allebei!

Relatie

Schurende relaties…


Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt. De mediator helpt partijen om vanuit de werkelijke, achterliggende belangen van partijen tot een gezamenlijk en voor ieder van hen optimale, toekomstgericht besluit te komen.

Wat betekent dat ?

De achterliggende belangen van partijen zijn niet altijd direct duidelijk: vaak praten partijen met elkaar vanuit de standpunten die zij hebben ingenomen om die achterliggende belangen te beschermen. Die standpunten komen vaak uit de situatie in het verleden, en zijn meestal bedacht vanuit regels of een juridische…


“Partijen in conflict hebben vaak alleen nog aandacht voor de eigen pijn, en de eigen behoefte die op te heffen. Ze kijken als het ware naar binnen.”

Mediation lost conflicten op. Advocaten en rechters doen dat ook. Hoe is de mediator dan anders?

Een mediator beschikt over eigenschappen en vaardigheden die voor hem vanzelfsprekend zijn. Psychologische, communicatieve, en juridische. Wat betekent dat concreet?

Alles aan de kant

Hoeveel echte aandacht komt in de vaart van een conflict nog uw kant op? Niet veel, schat ik zo in. Wordt het een juridisch conflict? …


In welke situaties is mediation geschikt om uw conflict op te lossen?

Soms lijkt het wel alsof mediation een soort Haarlemmerolie is om iedere zaak op te lossen. Dat is natuurlijk niet het geval. In sommige gevallen is mediation geen geschikt middel. In dat geval moeten andere oplossingsmethoden worden gekozen.

Wanneer is mediation wél geschikt in uw zaak

Mediation is een goed middel om uw conflict op te lossen als:

  • U gebaat bent bij een goed gesprek over de inzichten over uw zaak met de wederpartij
  • De relatie nog goed is, maar er verschil van inzicht bestaat over zaken die…

Lydia Charlier is eigenaar van Charlier Consult en Charlier Mediation. Zij helpt met verhelderen van “gedoe” en de-escaleren van conflict.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store